Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Додатна појашњења Конкурсне документације у поступку јавне набавке радова – адаптација инсталације грејања (увођење централног грејања) у згради 1.,зграда основног образовања, ул. Дворска 17, ЈН 1/2015 Од заинтересованог лица дана 22.05.2015. године електронским путем тражено је…
Додатна појашњења Конкурсне документације у поступку јавне набавке радова – адаптација инсталације грејања (увођење централног грејања) у згради 1.,зграда основног образовања, ул. Дворска 17, ЈН 1/2015 Од заинтересованог лица дана 18.05.2015. године електронским путем постављена су…
ОШ „Вук Караџић“ Вршац, Дворска 17-19 Број: 834 Датум:12.05.2015. год. На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) Основна школа „Вук Караџић“ Вршац, у својству наручиоца је дана 12.05.2015.…
Уговор о пружању услуга извођења екскурзија ученика Закључен између: ОШ « Вук Караџић « Вршац, са седиштем у Вршцу, Дворска 17-19,ПИБ 100515623, Матични број: 08010692, коју заступа директор Александра Тадић, (у даљем тексту: Наручилац), и Д.Т.У.Т…
Предмет: додатна појашњења Конкурсне документације у поступку јавне набавке радова - адаптација инсталације грејања у згради 1.,зграда основног образовања, ул. Дворска 17, ЈН 1/2015 Од заинтересованог лица „Еуротерм“ електронским путем тражене су додатне информације односно појашњења…