Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Статут школе

  • Posted on:  петак, 30 октобар 2015 10:05
  • Написала 

Основна школа
„Вук Караџић“
Вршац
Дел.број:25/6
Датум:10.01.2014.године

На основу члана 47. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( “Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013-даље: Закон), Школски одбор Основне школе „Вук Караџић“ из Вршца, на седници одржаној дана 10.01.2014. године, донео је

 

СТАТУТ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ВУК КАРАЏИЋ“
ВРШАЦ

Основне одредбе

Члан 1

Овим статутом се уређују правни положај, делатност, остваривање образовно васпитног рада, унутрашња организација, управљање, руковођење, стручни и саветодавни органи, начин одлучивања, остваривање права, обавеза и одговорности ученика и запослених и њихове заштите и безбедности, општи акти и њихово објављивање и сва друга питања од значаја за остваривање образовања и васпитања и рад Основне школе „ Вук Караџић “ Вршац (даље: школа), која су утврђена законом.

Члан 2

Школа је установа која обавља делатност образовања и васпитања у складу са Уставом Републике Србије, важећим законима и подзаконским актима из области образовања и васпитања, колективним уговорима и овим статутом.

Прочитано 4522 пута