Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Правилник о одговорности ученика

  • Posted on:  петак, 30 октобар 2015 10:43
  • Написала 

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 даље: Закон) и члана 50. став 1. тачка 1) Статута Основне школе „Вук Караџић“ Вршац (у даљем тексту: Школа), Школски одбор донео је


П Р А В И Л Н И К
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
(-пречишћен текст-)


Члан 1

Овим правилником уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика.


Обавезе ученика
Члан 2

Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;
3) савесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом и прати сопствени напредак;
4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија, као и животну средину и понаша се у складу са правилима еколошке етике;
8) стара се о личној уредности и пристојном изгледу;
9) доноси уџбенике, прибор, опрему и друга средства неопходна за рад на часовима;
10) не понаша се недолично према наставницима и другим радницима школе, ученицима и родитељима ученика у школи и ван ње;
11) уредно и благовремено обавештава родитеље о свом учењу и владању, оценама, порукама одељенског старешине и других наставника;
12) извршава послове које му даје одељенски старешина, наставници и органи школе.
Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.
Сви ученици имају обавезу да поштују правила понашања која школа прописује.

Прочитано 3957 пута