Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Пословник о раду Савета родитеља

  • Posted on:  уторак, 17 новембар 2015 14:14
  • Написала 

На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и члана 42 став 1. тачка 15) Статута основне школе " Вук Караџић " у Вршцу, Савет родитеља је на седници одржаној дана 04.11.2015. године донео

ПОСЛОВНИК
О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ВРШАЦ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1

Овим пословником уређује се начин рада, сазивање и припремање седница, гласање и сва друга питања од значаја за рад Савета родитеља основне школе " Вук Караџић“ у Вршцу (даље: Школа).
Начин избора чланова Савета родитеља, мандат чланова, председника и заменика председника Савета родитеља, уређен је Статутом школе.
Одредбе овог пословника обавезне су за све чланове Савета родитеља и сва друга лица која присуствују седницама овог саветодавног органа.

Члан 2

Надлежности Савета родитеља утврђене су одредбом члана 58. став 5. Закона. и члана 42. Статута школе.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима Школе.

 

Прочитано 3920 пута