Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Додатна појашњења Конкурсне документације у поступку ЈНР– адаптација инсталације грејања, ЈН 1/2015

  • Posted on:  субота, 30 мај 2015 11:28
  • Написала 

Додатна појашњења Конкурсне документације у поступку ЈНР – адаптација инсталације грејања, ЈН 1/2015

Од заинтересованог лица дана 28.05.2015. године  електронским путем постављена су питања у вези са припремањем понуде.

Питања :

1. У документацији под тачком III Техничке спецификације и други захтеви наручиоца са премером радова да ли се образац треба само оверити и потписати или и попунити са јединичним ценама?

2. У обрасцу VII Образац структуре цене са упутством за попуњавање свугде су уписане 0,00 и по упутству за попуњавање се тражи да се попуне колоне:

- 5 - колона са јединичним ценама без Пдв-а

- 6 - колона са јединичним ценама са Пдв-ом

- 7 - колона са укупним ценама без Пдв-а

- 8 - колона са укупним ценама са Пдв-ом

Пошто образац структуре цене није формиран у колонама и нема места за попуњавање свих тражених података молим Вас да дате додатно објашњење како да се попуни образац VII

Да ли је задовољавајуће да се предмер попуни само са јединичним ценама без ПДВ и укупним износом без ПДВ-а?

 

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Комисија за јавне набавке доставља појашњења на постављена питања лицу које је поставило питање и исто објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца:

Питање бр.1. –Појашњење

III Техничке спецификације и други захтеви наручиоца са премером радова -

Образац треба само оверити и потписати.

 

Питање бр.2 –Појашњење

Образац VII структуре цене са упутством за попуњавање треба попунити тако да се образац копира у два примерка.

Један примерак обрасца попунити тако што треба уписати колико износи јединична цена без Пдв-а за сваки тражени  предмет јавне набавке и колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

Други примерак обрасца попунити тако што треба уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке и колико износи укупна цена  са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6) са траженим количинама (које су наведене у колони 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

 

Дана 29.05.2015. године

Број: 934

                                                                                                   Комисија за јавну набавку

Прочитано 1322 пута