Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Закуп школских просторија

  • Posted on:  понедељак, 18 јануар 2016 18:09
  • Написала 

Одлуку Школског одбора о закупу школских просторија у 2016. можете погледати овде

 

Основна школа“Вук Караџић“ Вршац

број: 38

Датум:15.01.2016. године

На основу члана 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“,бр. 24/2012) чији је корисник ОШ „Вук Караџић“ Вршац  и Одлуке Школског одбора број:1866/2 од 23.11.2015. године, ОШ „Вук Караџић“ Вршац расписује 

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Којим позива понуђаче да поднесу писане понуде за закуп школског простора 2016. године, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, са правом коришћења ОШ “Вук Караџић“ Вршац, ул. Дворска 19, 26300 Вршац, и то:

  1. Сала која се налази у главној згради основног образовања, број зграде 1 на адреси Дворска 19 Вршац, за спортско-рекреативне сврхе (мање групе, за спортско-рекреативне активности које су мањег интезитета - јога, пилатес и сл. ), почетна цена 700,00 дин./сат 
  1. Фискултурна сала, која се налази у помоћној згради, на адреси Дворска 19 Вршац, за спортску делатност, почетна цена 1.500,00 дин./ сат

Оглашени простори налазе се у Дворској 19, 26300 Вршац и издаваће се у следећим терминима:

  1. Термини у сали под бројем 1. овог огласа, радним данима почев од 19:30 до 22:00 сата и за време викенда током целог дана;
  1. Термини у фискултурној сали под бројем 2. овог огласа, радним даном почев од 20:00 до 22:00 сата и за време викенда током целог дана.

Рок трајања закупа је на одређено време и то на период од годину дана почев од дана закључења уговора о закупу.

Оглас је истовремено објављен на интернет страни ОШ „Вук Караџић“ Вршац osvukkaradzicvs.rs

Право учешћа у поступку прикупљања понуда, ради стицања својства закупца на период од годину дана, имају физичка и правна лица која доставе уредну понуду. Упутство за састављање понуде је саставни део овог огласа, а може се добити код секретара сваког радног дана од 10:00 до 12:00 сати на адреси Дворска 19, 26300 Вршац.

Понуде се достављају на адресу: ОШ „Вук Караџић“ Вршац, Дворска 17-19, 26300 Вршац у затвореној коверти са назнаком „Понуда за закуп школског простора – не отварати“, најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа, без обзира на који начин на који су послате.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати и подносиоци таквих понуда не могу учествовати у поступку односно такве понуде се одбацују. Понуде се подносе најкасније до 25.01.2016. године до 12:00 сати.

Разматрање приспелих понуда обавиће се дана 25.01.2016. године у 13:00 часова у просторији директора школе у ул. Дворска 17, 26300 Вршац.

Увид у документацију у вези са непокретности у јавној својини која се даје у закуп може се обавити наредног дана у времену од 10.00 до 12:00 сати у канцеларији секретара школе.

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Да би понуда била уредна и потпуна треба да садржи следећу документацију:

  • редни број и опис простора на који се понуда односи,
  • све податке о подносиоцу понуде:за правна лица: пун и тачан назив правног лица, адреса, седиште, решење о регистрацији (копија), број текућег рачуна са називом и седиштем пословне банке, ПИБ, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде,за предузетнике:име и презиме предузетника, адреса, број личне карте, јединствен број грађана, назив радње, матични број,за физичка лица:име и презиме, адреса,број личне карте,ЈМБГ.
  • делатност коју понуђач жели у простору да обавља, а која својом природом одговара карактеру образовне институције и оним што је тражено у огласу за сваки простор посебно.
  • висину закупнине по сату месечно, односно по термину у трајању од 60 минута.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати и подносиоци таквих понуда не могу учествовати у поступку односно такве понуде се одбацују. Понуде се подносе најкасније до 25.01.2016. године до 12:00 сати.

Понуде се подносе за једну или више наведених позиција. За сваку позицију се морају посебно изразити цене.

Право учешћа имају сви понуђачи под једнаким условима.

Основни критеријум за оцену понуда и одабир најповољнијег понуђача, односно будућег закупца,врши се применом критеријума висине понуђене цене.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

Закуп простора за сваки месец, закупац мора уплаћивати на рачун школе до 5. у месецу за који се уплаћује закупнина.

Информације у вези са уплатом закупнине можете добити на телефон шефа рачуноводства 013/830-564 сваког радног дана од 09-12 сати, остале за информације на телефон 013/831-701.

Школски одбор ће донети одлуку о избору најповољнијег понуђача у року од 8 дана од дана отварања понуда. 

Учеснике огласа школа ће писаним путем обавестити о избору најповољније понуде у року од 8 дана од дана доношења одлуке Школског одбора.

  

                                                                                                            Председник Комисије

 

                                                                                                               Александра Тадић

Прочитано 1504 пута

Најновије

Календар

« Новембар 2022 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30