Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Уговор о вршењу услуга физичког обезбеђења зграде

  • Posted on:  четвртак, 19 новембар 2015 19:20
  • Написала 

ОШ ''Вук Караџић'' Вршац

БРОЈ: 1820/1

ДАНА: 13.11.2015. године

Дворска 17-19, 26300 Вршац

УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ

Закључен између:

Основне школе „Вук Караџић“ Вршац из Вршца, ул. Дворска 17-19 (у даљем тексту:корисник услуга) кога заступа директор Александра Тадић.),МБ 08010692,ПИБ100515623, рачун број 840-56660-92.

и

D.O.O ''SISTEMS-FPS OBEZBEĐENJE'' Београд са седиштем у Београду, улица и број Патријарха Јоаникија 2а, кога заступа директор Милошевић Милован (даљем тексту: давалац услуга.), МБ20823500,ПИБ 107542764,рачун број 205-177442-99 Комерцијална банка.

Основ уговора:

ЈНМВ Број:3/2015

Број и датум одлуке о додели уговора:1751 од 02.11.2015. године

Понуда изабраног понуђача бр. 500 од 20.10.2015. године заведена под бројем 1683 од 23.10.2015. године.

Члан 1.

Предмет уговора је физичко-техничко обезбеђење објеката, запослених и ученика корисника услуга.

Члан 2.

Давалац услуга се обавезује да ће почев од 16.11.2015.године кориснику услуга пружати услуге које су предмет члана 1.овог уговора како је то наведено у конкурсној документацији одељак техничка спецификација и прихваћене понуде бр. 500 од 20.10.2015. године, заведена под бројем 1683 од 23.10.2015. године која је саставни део овог уговора.

Основни задаци извршиоца на предметним пословима су:

  1. контрола уласка у обј екат упућивање странака и пружање помоћи и узимање података са вођењем одговарајуће евиденције улазака и излазака (датум и време уласка и изласка, лични подаци ),
  2. контрола изласка из објекта,
  3. интервенциј е на позив запослених (или других лица) и ученика или самоиницијативно у случају повреде телесног интегритета запослених, ученика или других лица, ремећења реда и мира у Установи,
  4. један извршилац је све време у објектима (зградама) у обиласку, а у време ученичких одмора објекат се обилази споља, изнутра периодично и интервенише се по потреби.
  5. надзор и праћење система видео надзора и интервенција ако се за тим укаже потреба.
  6. извештавање наручиоца о потребама везаним за о организацију обезбеђења, ситуацијама које се понављају и на које треба обратити пажњу. Извештај се подноси једном недељно за претходну недељу, на крају месеца за цео месец и по потреби.
  7. пружање евентуалне прве помоћи ученицима, запосленима и странкама
  8. извршавање свих осталих непоменутих задатака по налогу одговорног лица наручиоца, који по својој природи или позитивним прописима спадају у надлежност и обавеза су Понуђача и извршилаца предметних услуга.

Изабрани понуђач је у обавези да у року од три дана од дана потписивања уговора по завршеном поступку јавне набавке обезбеди извршиоце и распореди их на све локације наручиоца према техничким спецификацијама понуди и закљученом уговору.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују цену услуге из члана 2.овог уговора по сату у динарима (без ПДВ) у износу од 182,00 динара и укупној вредности услуга у динарима (без ПДВ) за период од десет месеци у износу од 640.640,00 динара.

Уговорне стране утврђују цену услуге из члана 2.овог уговора по сату у динарима (са ПДВ) у износу од 218,40 динара и укупној вредности услуга у динарима (са ПДВ) за период од десет месеци у износу од 768.768,00динара.

Члана 4.

Уговорне стране сагласне су да се месечна накнада обрачунава (фактурише) месечно, а корисник услуга се обавезује да месечни рачун плати у року од 45 дана од дана достављања рачуна кориснику услуга за претходни месец уз доставу потписаног и овереног Записника о пруженим услугама.

Члана 5.

Давалац услуга, односно његови радници су овлашћени да у циљу заштите имовине и лица корисника услуга, врше контролу објекта, странака на начин и под условима који су регулисани општим актима корисника ускуга и упутствима даваоца услуга.

Члан 6.

Корисник услуга односно његов заступник као и руководилац његове надлежне службе могу непосредно издавати потребна упутства и наређења радницима даваоца услугa у вези са извршењем услуга каје су предмет овог уговора, на начин утврђен актима из члана 5.овог уговора у складу са законом.

Члан 7.

Давалац услуга одговара за штету која настане на имовини корисника услуга уколико је штета настала пропустом и у вези пружања уговорених услуга, што се утврђуј е путем заједничке комисије.

Члан 8.

Уколико корисник услуга примети било какаву неправилност у вршењу услуга од стране даваоца услуга, дужан је да о томе у року од 24 часа од уочавања неправилности, обавести даваоца услуга и то писмено обавештење образложи.

По добијању обавештења из претходног става давалац услуга је дужан да преузме све мере кој е су потребне да се неправилности отклоне, те да о учињеном обавести корисника услуга.

Ако постије оправдани разлози корисник услуга може захтевати замену појединих радника даваоца услуга, с тим да захтев и образложи. Давалац услуга је дужан да тражену замену изврши у року од 24 часа.

Члан 9.

Корисник услуга је дужан да даваоцу услуга стави на располагање одговарајуће просторије потребне за вршење услуга у складу са прописима о хигијенско-техничкој заштити на раду.Те просторије морају бити осветљене, загрејане и слично, односно такве да се може вршити услуга у складу са овим уговором.

Члан 10.

Давалац услуга се обавезује да сваки радник-извршилац за пружање уговорених услуга који буде ангажован у објекту корисника услуга има искуства у обезбеђењу у школама као и да буде проверен у службеним евиденцијама у погледу осуђиваности за вршење кривичних дела.

Члан 11.

Овај уговор се закључује на одређено време на 10 (десет) месеци, а примењиваће се од 16.11.2015.године

Уговорне стране могу раскинути овај уговор уз отказни рок од 30 дана.

Члан 12.

Евентуална спорна питања која настану из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумом, а уколико споразума нема утврђују надлежност Привредног суда у Панчеву.

Члан 13.

Овај уговр састављен је у 4 (четири) примерака, од којих по 2 (два) припадају свакој уговорној страни.

 

У Вршцу, 13.11.2015.године

 

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА                                                       ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА

 Милошевић Милован                                                      Александра Тадић, директор

 

 

 

 

 

Прочитано 2149 пута