Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Уговор о ЈНР адаптације инсталације грејања зграде 1, ОШ "Вук Караџић" Вршац

 • Posted on:  петак, 24 јул 2015 18:34
 • Написала 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА АДАПТАЦИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА ЗГРАДЕ 1.,ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ВРШЦУ, У УЛИЦИ ДВОРСКА 17

Закључен између:

Основне школе“Вук Караџић“ са седиштем у Вршцу, улица Дворска 17-19, ПИБ:100515623,  Матични број:08010692, Број рачуна: 840-56660-92 ; Назив банке: Управа за трезор, кога заступа Александра Тадић, директор (у даљем тексту: Наручилац.)

и

Д.о.о. „ Термобиро“са седиштем у Београду, улица Владимира Роловића,бр. 114 ПИБ:105022934 Матични број:20293187 Број рачуна: 160-276619-54 Назив банке:Банка Интеза а.д.Београд,Телефон:011/2516-919 Телефакс:011/2399-569, кога заступа Маринковић Снежана (у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора:

Јавна набавка радова ЈН број: 1/2015

Број и датум одлуке о додели уговора:1054 од 11.06.2015. године

Понуда изабраног понуђача број под којим је заведена: 974 од 04.06.2015. године

 

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1

            Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке радова адаптације инсталације грејања у згради 1.,зграда основног образовања у Основној школи „Вук Караџић“ , у ул. Дворска 17, у Вршцу и да је понуда извођач акоја је заведена под бројем:974 од 04.06.2015. године, изабрана као најповољнија.

Члан 2

            Сагласно члану 1. овог Уговора Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове адаптације инсталације грејања у згради 1.,зграда основног образовања у Основној школи „Вук Караџић“ , у ул. Дворска 17, у Вршцу, у свему према понуди Извођача број 974 од 04.06.2015. године, и предмеру радова из конкретне документације, који су саставни део овог уговора.

 

II ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 3

            Уговорне стране сагласно прихватају цену из понуде Извођача у укупном износу од 4.561.554,00 динара без ПДВ-а, што са порезом на додату вредност укупно износи 5.473.864,80 динара.

            Цена из става 1 овог члана је фиксна и не подлеже променама.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све остале зависне трошкове Извођача.

 

Члан 4

            Плаћање уговорене цене односно износа извршиће се на следећи начин:

Износ од 3.956.120,00 динара који представља први прорачун који треба платити за извршење јавне набавке биће уплаћен извођачу радова сукцесивно по достављању привремених ситуација од стране извођача радова у року од 15 дана од дана достављања привремених ситуација наручиоцу.

Износ који према достављању окончане ситуације од стране извођача радова као потврђен износ који треба платити на крају уговора односно радова извођачу радова биће плаћен најкасније до краја 2015. године.

Плаћање извршиоцу радова извршаваће се на рачун извођача број 160-276619-54 Банка Интеза а.д.Београд.

 

Члан 5

            Извођач се обавезује да:

Приликом потписивања уговора достави једну сопствену (соло) меницу за добро извршење посла на износ од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом са роком доспећа 15 дана дуже од уговореног рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

У тренутку примопредаје предмета уговора, што се констатује записником, понуђач предаје једну сопствену (соло) меницу за отклањање грешака у гарантном року на износ од 5% вредности уговора са ПДВ-ом са роком доспећа 5 дана дуже од уговореног гарантног рока, који се рачуна од дана потписивања записника у коме се утврђује који су радови изведени.

Уз менице се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима. Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив без права на приговор.

 

III МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 6

            Извођач се обавезује да:

 • послове из члана 1 овог уговора изврши стручно и квалитетно у складу са Предмером радова и важећим законским прописима;
 • обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих обавеза;
 • спроведе безбедност свих лица на градилишту као и да обезбеди складиште својих материјала, опреме и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности;
 • обезбеди несметано вршење стручног надзора;
 • се строго придржава мера заштите и безбедности на раду;
 • гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
 • благовремено и детаљно проучи постојећу документацију и стање на терену као и да укаже наручиоцу на евентуалне недостатке у документацији.

Члан 7

Наручилац се обавезује да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача, а нарочито да:

 • врши контролу извршења радова;
 • врши контролу квалитета изведених радова;
 • врши контролу уписа података у грађевински дневник;
 • оверава привремене ситуације;
 • прати поштовање уговорених рокова;
 • непосредно учествује у поступку примопредаје радова;
 • да је Извођач прибавио материјал са одговарајућим атестом, сходно конкурсној документацији.

 

IV РОК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА

Члан 8

            Извођач и наручилац су се споразумели да се извођач обавезује да радове изведе у року од 30 дана рачунајући од дана увођења у посао.

            Ако након потписивања овог уговора наступе околности више силе у виду природне катастрофе, пожара, ратне околности, мере које предузима држава, као и сличне околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна, уговорне стране могу продужити рок за испуњење обавеза.

            У случају да обе уговорне стране констатују да је за извршење радова потребно продужење рока за испуњење обавезе које не зависе од воље и утицаја уговорних страна, а нису случајеви из става 2. овог члана, уговорне стране могу продужити рок за испуњење обавеза тако што ће закључити анекс уговора.

 

Члан 9

            У случају неоправданог кашњења у извршавању овог уговора од стране извршиоца, уговорне стране сагласно уговарају уговорну казну од 0,3% за сваки радни дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ 10% (десет процената) укупне вредности послова.

 

Члан 10

            Гарантни рок и рок за рекламацију за изведене радове износи 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана примљених радова од стране наручиоца.

            Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив наручиоца отклони о свом трошку све недостатке које је надзорни орган констатовао.

            Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца.

            За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са конкурсном документацијом.

 

Члан 11

            Извођач о завршетку радова, који су предмет овог уговора, обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

            Овлашћена лица уговорних страна, заједно са овлашћеним лицем надзорног органа сачиниће записник о примопредаји радова и оверити га својим потписима.

            Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од дана завршетка радова.

            Записнички констатоване недостатке извођач је дужан да отклони у року од 7 дана од дана сачињавања записника. Коначан обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12

            Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину уговор са отказним роком од 30 дана.

            Раскид уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором прихваћених обавеза до дана раскида уговора.

 

Члан 13

            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи.

 

Члан 14

            Евентуалне спорове из овог уговора уговорне стране су сагласне да решавају споразумно, а ако се спор не може решити мирним путем сагласно утврђују надлежност суда сходно закону.

 

Члан 15

            Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка за своје потребе.

 

                               За Извођача                                                                                       За Наручиоца

                              Д и р е к т о р                                                                                    Д и р е к т о р

                       ______________________                                                                      Александра Тадић

 

Прочитано 1223 пута