Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Правила понашања у школи

  • Posted on:  уторак, 03 новембар 2015 11:31
  • Написала 

На основу чл. 41, 43. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 50 ст.1. Статута Основне школе “Вук Караџић ” у Вршцу, школски одбор Основне школе“ Вук Караџић ” у Вршцу на седници одржаној 05.05. 2010. године донео је


П Р А В И Л А  П О Н А Ш А Њ А  У  Ш К О Л И


I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.


Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи“Вук Караџић ” у Вршцу (у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се повећању угледа Школе.

Члан 3.

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља ученика.

Прочитано 4385 пута