Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

уторак, 19 мај 2015 22:54
Документа важна за упис у средње школе / календар уписа / резултати пријемних испита
Објављено у Упис у средње школе
уторак, 19 мај 2015 17:59
Додатна појашњења Конкурсне документације у поступку јавне набавке радова – адаптација инсталације грејања (увођење централног грејања) у згради 1.,зграда основног образовања, ул. Дворска 17, ЈН 1/2015 Од заинтересованог лица дана 18.05.2015. године електронским путем постављена су…
Објављено у Јавне набавке
уторак, 12 мај 2015 15:11
ОШ „Вук Караџић“ Вршац, Дворска 17-19 Број: 834 Датум:12.05.2015. год. На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) Основна школа „Вук Караџић“ Вршац, у својству наручиоца је дана 12.05.2015.…
Објављено у Јавне набавке
понедељак, 11 мај 2015 20:22
Уговор о пружању услуга извођења екскурзија ученика Закључен између: ОШ « Вук Караџић « Вршац, са седиштем у Вршцу, Дворска 17-19,ПИБ 100515623, Матични број: 08010692, коју заступа директор Александра Тадић, (у даљем тексту: Наручилац), и Д.Т.У.Т…
Објављено у Јавне набавке
уторак, 05 мај 2015 18:40
Предмет: додатна појашњења Конкурсне документације у поступку јавне набавке радова - адаптација инсталације грејања у згради 1.,зграда основног образовања, ул. Дворска 17, ЈН 1/2015 Од заинтересованог лица „Еуротерм“ електронским путем тражене су додатне информације односно појашњења…
Објављено у Јавне набавке
четвртак, 30 април 2015 22:50
Позив и конкурсна документација за Јавну набавку радова. Адаптација инсталације грејања у згради 1, зграда основног образовања, Дворска бр. 17 Основне школе "Вук Караџић" у Вршцу.
Објављено у Јавне набавке
четвртак, 23 април 2015 08:42
У овој години ОШ "Вук Караџић" обележава велики јубилеј - 120 година постојања на данашњем месту, али сачувани записи сведоче да школа егзистира и више од 250 година, што је увршћује у историјску и културну баштину…
Објављено у Вести
уторак, 14 април 2015 23:11
Основна школа“Вук Караџић”Дел. број: 624 дана:14.04.2015.годинеВ Р Ш А Ц На основу члана 108. став 1 и став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС 124/2012 на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за…
Објављено у Јавне набавке
петак, 27 март 2015 17:48
Отворен је нов рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права број 840-30678845-06, шифра 153 или 253 о чему је обавештење објављено на Порталу јавних набавки.
Објављено у Јавне набавке
уторак, 24 март 2015 10:24
Конкурсна документација за Јавну набавку услуга.Организовање екскурзије за ученике првог, петог, шестог и осмог разреда школске 2015/2016 године.
Објављено у Јавне набавке